vzw Initiatief voor Jonge Kunst


Het CJK, opgericht in 1998 onder impuls van Marianne Stevens, Bruno Steyaert en Rudy Coddens is uitgegroeid tot een open ontmoetingsplek voor diverse kunstvormen. Het is een open huis waarin kunstenaars, publiek en organisatoren gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken en zo de culturele productie en participatie te vergroten. De ontmoetingen kunnen verschillende vormen aannemen: gaande van oppervlakkige, eenmalige contacten tot intensieve, langdurige samenwerkingen.

Het CJK is een ontmoetingsplek. Kunst wordt er opgevat in de ruimste zin van het woord : beeldende kunsten, theater, dans, muziek, performance, literatuur, alles kan er aan bod komen. Een multidisciplinaire aanpak wordt steeds aangemoedigd.

Binnen het CJK gaan onderwijsprojecten door, ingericht door de Academie voor Beeldende Kunst van de Stad Gent, (Kasteelateliers DKO) en ondersteunende ateliers voor leerlingen eerste graad in klasverband, dit initiatief is netoverschrijdend.  Docente is Marianne Stevens.
 


bestuur

De vzw Initiatief voor Jonge Kunst staat in voor de werking van het Centrum voor Jonge Kunst.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit :
   
Pascal Vandemeulebroecke voorzitter
Johan Beke ondervoorzitter
Eric Maryns penningmeester
Rudy Coddens lid
Jacques Van Bruaene lid
Frank Beke lid
Marianne Stevens artistiek directeur CJK - curator
Bruno Steyaert afgevaardigd bestuurder

In de Algemene Vergadering zetelen leden die voorgedragen worden door de Raad van Bestuur.  De vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur en :
 

Myrèse Behaeghe Gilles Vandenoostende (*)
Pierre Cybulski Jean-Paul De Bruycker
Marleen Haegeman Eddy Declerck
Christiane Stec Eric Vandenoostende
André Nollet Paul Verhoeven
Gus Roan Gino Schauvliege
Emmanuel Sauer Nicole De Mieter (*)
Steven Steyaert Johan Notte
Tibo Steyaert Stien Cocquyt
Luk De Bruyker  


(*) : belast met controle financiën